Информации од јавен карактер

Центар за развој на Источен плански регион Штип
Ул.Ванчо Прќе бр.119, кат 2, 2000 Штип
+389 32 386 408
+389 32 386 412
Факс: ++ 389 32 386 409
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
https://www.eastregion.mk/

Службени лице за посредување со информации од јавен карактер:

 • Катерина Василев
  тел.бр.032 386 412
  e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
   
 • Емил Василев
  тел.бр.032 386 412
  e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Советот за развој на планскиот регион се формира за секој регион посебно.

Членови на Советот за развој на Источниот плански регион се Градоначалниците на Единиците на локална самоуправа во состав на регионот.

Со Советот раководи Претседателот, кој се избира од редот на Градоначалниците, со мандат од 2 (две) години.

Берово

Драги Наџински, Градоначалник на Општина Берово

Vinica Емил Дончев, Градоначалник на Општина Виница
Delcevo Дарко Шехтански, Градоначалник на Општина Делчево
Zrnovci Блаже Станков, Градоначалник на Општина Зрновци
Karbinci Зоран Минов, Градоначалник на Општина Карбинци
kocani Ратко Димитровски, Градоначалник на Општина Кочани
Kamenica Дарко Митевски, Градоначалник на Општина Македонска Каменица
Pehcevo Игор Поповски, Градоначалник на Општина Пехчево
Probistip Тони Тоневски, Градоначалник на Општина Пробиштип
Cesinovo Костадин Личков, Градоначалник на Општина Чешиново-Облешево
Stip прим. М-р. Илчо Захариев, Градоначалник на Општина Штип

 

Советот за развој на Источниот плански регион ги врши следните функции:

 • ги организира и координира активностите за следење и оценување на спроведувањето на планските документи за регионален развој;
 • донесува Програма за развој на планскиот регион, по претходна согласност од Советот за рамномерен регионален развој;
 • донесува годишен акционен план за спроведување на Програмата за разој на планскиот регион;
 • утврдува годишна листа на предлог-проекти за равој на планскиот регион;
 • доставува предлози до Бирото за регионален развој за идентификување на подрачјата со специфични развојни потреби во рамки на планскиот регион, согласно со критериумите од членот 7 на овој закон;
 • обезбедува координација на активностите на единиците на локалната самоуправа, здруженијата на граѓани, државните агенции и институции во рамките на регионот кои дејствуваат во областа на регионалниот развој;
 • иницира разгледување на прашања поврзани со регионалниот развој за кои е неопходна координација меѓу единиците на локалната самоуправа и партнери од приватниот и граѓанскиот сектор;
 • jа промовира прекуграничната соработка со региони од други земји врз основа на заедничките интереси;
 • врши и други работи од областа на регионалниот развој утврдени со закон;
 • советот за развој на планскиот регион усвојува годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на планскиот регион.

Организација на Центарот за развој на Источен плански регион (ЦРИПР)

Одлука за внатрешна организација - преземи тука.
Органoграм:

Тим на Центарот за развој на Источен плански регион (ЦРИПР)

Драгица Здравева, дипл. економист
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Го претставува, застапува и раководи со Центарот;
 • Управува со имотот на Центарот;
 • Воспоставува и одржува хоризонтална и вертикална комуникација;
 • Ја координира, насочува и контролира работата на Центарот;
 • Донесува Правилник за систематизација на работните места во администрацијата на Центарот;
 • Одлучува за вработувањата, правата, должностите и одговорностите на вработените;
 • Предлага на Советот за развој на Источниот плански регион: програми и планови, предлог проекти, извештаи и останати документи изготвени од страна на Центарот;
 • Врши други работи утврдени со Закон.
 
Александар Николов
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Подготвува предлог-проекти за развој на планскиот регион и подрачјата со специфични развојни потреби од областа на човечки ресурси и животна средина;
 • Ја потикнува меѓуопштинската соработка во рамките на планскиот регион и обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа и невладиниот сектор;
 • Спроведува проекти за поттикнување на развојот на планските региони финансирани од фондовите на ЕУ и дрги меѓународни извори;
 • Врши промоција на развојните можности на планскиот регион.
 
Емил Василев
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Подготвува предлог-проекти за развој на планскиот регион и подрачјата со специфични развојни потреби од областа на земјоделието, руралениот развој и енергетската ефикасност.
 • Ја потикнува меѓуопштинската соработка и обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа и невладиниот сектор. Спроведува проекти за поттикнување на развојот на планските региони финансирани од фондовите на ЕУ и дрги меѓународни извори;
 • Врши промоција на развојните можности на планскиот регион.
 
Зујица Ангелова
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Подготвува предлог-проекти за развој на планскиот регион и подрачјата со специфични развојни потреби од областа на туризмот, културното наследство и развивање на природните туристички потенцијали.
 • Ја потикнува меѓуопштинската соработка и обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа и невладиниот сектор.
 • Спроведува проекти за поттикнување на развојот на планските региони финансирани од фондовите на ЕУ и дрги меѓународни извори;
 • Врши промоција на развојните можности на планскиот регион.
 
Силвана Благонова
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Ги врши стручните и организационите работи за потребите на Советот за развој на Источен плански регион и дава стручна помош во подготвувањето на актите од негова надлежност;
 • Одговорен е за планирање и реализација на јавните набавки
 • Ја следи примената на законите и другите прописи кои се од значење за работењето на Центарот и во врска со тоа дава мислења на Раководителот на Центарот;
 • Помага во спроведувањето на јавни повици согласно критериумите утврдени од донатори и други извиори на средства, дава упатства на координаторите на проекти и се грижи за доследна примена на методологиите и критериумите утврдени од давателите на средства;
 • Подготвува и обработува податоци во врска со човечките ресурси и обработува документација како основа за изработка на анализи и информации.

 

Евица Ефтимов
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Координатор за одржлив развој и поддршка на приватен сектор на проект „Формирање на Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“

 

Андреа Златковска
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Координатор за еко туризам на проект „Програма за зачувување на природата во Македонија – фаза 2“

 

Правилник за систематизација - преземи тука.

За регионот

Местоположбата на Источниот регион го опфаќа сливното подрачје на реката Брегалница, зафаќа 14% од територијата на Р. Македонија со површина од 3537 км2.

Регионот е поделен на 11 општини (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево и Штип.), кои во поглед на урбанизираноста се поделени на 217 населени места од кои 209 места карактеризирани како рурални населби.

Повеќе...